Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sport-connection.pl na platformie shoper

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Sprzedawca – KHM KATARZYNA KUBIAK z siedzibą w 62-800 Kalisz ul. Szapocznikow 12/15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6181969327, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 80117/11 , który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Telefon: 694 896 944 (Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora Użytkownika), e-mail: khm@sport-connection.pl
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: sport-connection.pl.
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca w ramach sklepu Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 6. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 7. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 11. Towar – rzecz ruchoma obejmująca odzież oraz inny asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym
 12. Dzień roboczy - dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).
 13. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.976.500,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
 14. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 15. Blue Media S.A. - podmiot świadczący obsługę płatności online drogą elektroniczną.
 16. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
 17. Dreamcommerce S.A. - organizator Serwisu istore.pl, działająca pod adresem Bociana 22, 31-231 Kraków.

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, Dreamcommerce S.A.). Sprzedawca informuje, iż spółce Dreamcommerce S.A. przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1.   Użytkownicy mają możliwość:

a)    korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b)    dokonania rejestracji w Sklepie.

2.     Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)    prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b)    akceptacji Regulaminu.

3.   Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b)    akceptacji Regulaminu.

4.     W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

5.    Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6.   W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

7.     Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1.  Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

2.   Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

a.     adresu dostawy,

b.     sposobu dostawy,

c.     sposobu dokonania płatności za towar

4.   Przed złożeniem zamówienia Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

5.  Do złożenia zamówienia służy przycisk „ZAMAWIAM”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6.     Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

7. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

8.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.

9.     Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

10.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Użytkownika poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą e-maila. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży (realizacji zamówienia za pobraniem), jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem rozumie się brak możliwości nawiązania rozmowy telefonicznej lub nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego SMSa na podany przez niego numer telefonu lub e-maila na adres jego poczty elektronicznej.

11. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Użytkownika zostało zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 30 dni roboczych.

12.   Potwierdzeniem dokonania zakupu w naszym sklepie jest każdy dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdzi zakup i umożliwi identyfikację Użytkownika.

13.  Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik w formularzu zamówienia powinien wypełnić odpowiednie pola dotyczące faktury VAT lub przesłać drogą elektroniczną prośbę o wystawienie faktury VAT na adres: khm@sport-connection.pl, podając dane do jej wystawienia.

 
VI. ZAPŁATA CENY
 
 1. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik w formularzu zamówienia powinien wypełnić odpowiednie pola dotyczące faktury VAT lub przesłać drogą elektroniczną prośbę o wystawienie faktury VAT na adres: khm@sport-connection.pl, podając dane do jej wystawienia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z wyjątkiem sytuacji, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 3. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.
 4. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje w momencie dostarczenia przez kuriera przesyłki z zakupionym Towarem, któremu należy uiścić należną cenę za zakupione Towary wraz z kosztem wysyłki i dodatkową opłatą za pobranie.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 6. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 
VII. DOSTAWA
 1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Użytkownika zarówno przez firmę kurierską GLS, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczki w Ruchu lub firmy InPost. Użytkownik na etapie składania zamówienia decyduje o sposobie dostawy
 2. Dostawa towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz InPost trwa zwykle od 1 do 3 dni roboczych od momentu wysłania towaru. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zdarzeń losowych.
 3. Dostawa towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej i Paczki w Ruchu trwa zwykle od 1 do 5 dni roboczych od momentu wysłania towaru. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zdarzeń losowych.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w Regulaminie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Nabywca powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Nabywca może nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Brak protokołu szkody nie ogranicza prawa Nabywcy do składnia reklamacji.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Nabywcę, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Nabywcę punkt odbioru osobistego.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Z chwilą odebrania przez Użytkownika zakupionego towaru, Użytkownik za ten towar odpowiada. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Na zakupione towary nie jest udzielana gwarancja.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamację należy wysłać na adres: KHM Katarzyna Kubiak, ul. Szapocznikow 12/15, 62-800 Kalisz. Użytkownik wysyłając reklamację powinien załączyć pismo, które będzie zawierało co najmniej następujące dane: dane reklamującego (imię i nazwisko), adres zamieszkania, datę nabycia towaru, opisaną wadę, dzień powstania wady oraz żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”, wysyłając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres: KHM Katarzyna Kubiak, ul. Szapocznikow 12/15, 62-800 Kalisz
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie na adres: KHM Katarzyna Kubiak, ul. Szapocznikow 12/15, 62-800 Kalisz.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Z zasadami dotyczącymi zwrotu towaru zapoznają się Państwo na stronie „Reklamacje i zwroty”.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

 

XII. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9.  Wszelka korespondencja kierowana do Sprzedawcy winna być kierowana na adres: KHM Katarzyna Kubiak, ul. Szapocznikow 12/15, 62-800 Kalisz

10.  Użytkownik może zapoznać się z Kodeksem Dobrych Praktyk stosowanym przez Sprzedawcę, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1.     Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty

2.     Załącznik nr 2. Polityka Prywatności

3.     Załącznik nr 3. Program Ochrony Kupujących

4.     Załącznik nr 4. Kodeks Dobrych Praktyk

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl